http://www.molifan.net/thread-648981-1-1.html

魔怀网

 找回密码
 会员注册
【清净专卖】收售魔力帐号/宠物/出售各种极品号/宠物/mb/QQ93233693【江南拍卖中介】玩大赛、畅游PK、回收出售各种不玩账号宠物 QQ1642276831 网站继续运营!新任版主陌上会帮奇酷分担部分工作,可加其QQ334543489沟通
查看: 1733601|回复: 12602

[收购] QQ93233693清净专卖专业为你收购各种王宠好宠满档宠大赛宠打包优先龙证奇酷证个认证

[复制链接]

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

发表于 2013-5-16 13:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 清净信誉商 于 2024-4-30 16:28 编辑 9 r; b$ ~2 ?7 b3 n+ J
5 ^) W6 P; I$ `3 g
QQ:93233693(主Q93233693好友太多系统有时会忽略= =,加不上主Q可加唯一小Q:443397773). p  x/ F* k! A
【收购】怀旧魔力牧羊:100-120各种账号、帮您快速打包解脱

0 I5 A. p  Y9 x* _! z* \【收购怀旧魔力牧羊:极品宠、冠军宠、满档宠、高级宠、稀有珍品、急甩宠0 O  j, H* T) W
收购冠军宠:奇美拉、多拉姆糖、蛟龙、希特啦、火牛、白龙、冰龙、黑龙(便宜冠军宠、处理冠军宠)* W+ D2 t! i% x* T2 R
收购稀有宠:黑蛇、三号机、冰牛、 风牛、鼠王、各种UD、奇美拉、原罪、黄金龙、超梦、四色ly、剑露比等各种好宠
' k3 b8 K7 G- d! D收购满档宠:各种PK希有满档宠、满档改翠绿、改红鬼、改僵、改蜜蜂、超梦等满档好宠5 g0 {5 m9 X8 R
收购极品宠:各种稀有。100-120高级宠 便宜宠物(欢迎打包处理)
/ N& K; _/ O0 \) C4 e) s
收购120极品宠:PK宠、改武装、改红鬼、章鱼魔导师、改黑鸟、南瓜魔、各种UD、各类极品魔宠、4 T1 {0 P$ i) L1 L* `) t
收购120极品宠原罪(攻血) 改僵(攻敏)各类极品攻敏宠
, B% W; P9 O9 ?

# k  l7 o7 e# i4 ~# d1 y7 b收宠物可以一次打包解脱,交易方式可以中介淘宝先东西后打款,信誉放心。(黑货不收)
' C0 ?: O% t; i* N. c! u8 O# O本店接受换货,(差价多退少补)' p- Z* o/ x% J; s
                   1 Q% E: `( `8 f8 }
【收购怀旧魔力牧羊:高级账号、中介证、玩家证、各种职业账号、连证, g+ F/ d% S/ \1 G3 E; B+ J
大量收购所有轻装账号:传教、法师、弓手、巫师、咒术、格斗(只收100-110满技能的)4 h9 x; I6 V5 p0 i1 D% J
大量收购所有重装账号:剑士、骑士、斧头、(只收100-110满技能的)
& Q; B# k0 x$ J: z1 R收购:驯兽、饲养(未满级暂时不收)
2 X0 J$ ?) I6 {& {, q
收账号可以一次打包解脱,交易方式可以中介淘宝先东西后打款,信誉放心。(黑号不能过户不收)
7 ]4 `- }+ Y9 Y# K4 g; v" U本店接受换货,(差价多退少补)5 D1 ^% O. R; b  }
本店接受代卖:冠军宠、稀有宠、满档宠、高级宠、极品宠、普通宠$ K( P- U& h4 Y6 H- t6 z6 v
(市场差不多等级差不多的宠什么宠都可以接受,专业解决各种疑难杂症,不接受黑货!!!
$ V! X- J3 h9 \(量大优先,极品优先。流程为先给予我们物品正面图片,数据图片,技能图片,留下联系方式,即可进行代卖)  d& e( m7 T4 b/ r; N( a' |
( o6 j/ O$ I$ M" t
* s, Z$ j0 o2 b" y5 n, r
此贴是专门收购东西的帖子如果需要购买宠物或账号请点击:http://www.molifan.org/thread-818893-1-1.html: F" q+ r% h* x/ S  }
如需其他账号宠等,请看淘宝一元链接,只需点击,下滑看详情页https://item.taobao.com/item.htm?id=21722708894: T& f2 ~4 P, |& D
/ I: F+ }' M' m: c; e
(或进淘宝选店铺搜索:清净信誉商)就可以看到了
6 a5 }4 s3 e+ i2 x9 o

4 t1 |- L) s& _3 J& xQQ:93233693(最近主QQ93233693人满了,添加的好友太多系统有时会忽略= =,主Q加不上可加唯一小Q443397773)     唯一微信:13413754322   维一阿里旺旺:mualinyi
% k- _7 r  }) [2 s7 {   淘宝店铺地址:http://shop36052515.taobao.com/- ?6 l8 O( w% j& q* }
   联系电话:13413754322
   
3 _% `' f1 K1 V5 u
6 B1 [2 ^5 X! K9 h3 b# U, B- m, c0 d: v  p' }

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-16 15:15:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 清净信誉商 于 2024-4-30 16:31 编辑 / C7 ?. z+ H% h" o7 J# z
3 R6 x( d' {1 _" y& n' D. ^$ z( h
出售账号:
: d2 C+ N3 _8 S2 ^# s+ m" \1 e连证116级-109级骑士忍者传教格斗两个战斧1万7点   1900
- Y$ v9 \" Q/ V3 `$ l5 n连证110级4个10斧巫忍饲剑90级骑50级封印 950" G7 B5 Q2 ^4 G2 C: N
110级法师10个10     9002 j( T8 `* u+ N/ f% |; p# N; d" `
五连证109-117级卡双偷传教4个战斧  750+ S* D& j( Q; u1 t% g9 N
五连证110级传教超强补血10连证4弓手 750) c. R" k$ f/ D5 v
117级剑士5个10 700
$ E1 P0 k# ^$ K" |2 {  x117级传教连证四个116级剑士    650
. c- c) @% \: U7 u) v120级咒术7个10  600
9 [* N8 d: l' |' N+ i' Z0 D! F120级格斗7个10配绝版7必杀番茄鞋等 7508 Z0 i: g8 T- ^( ?% ]9 R& ]
120级传教4个10  450
) e! g8 g( q" n0 T) T1 a% }110级剑士3个10配装备装备1万多点 5502 s# l9 d1 H0 R) m2 x* o
110级战斧3个10配9c装备1万多点   500
( T, ]8 G, G. j" R6 f, z& G) ?" t110级格斗3个10点卡1万1    480
6 Z& z! ~1 n' Y5 G1 @8 u; ]102级格斗连证弓手90级战斧    4505 B' ^4 X" d/ h/ A" L) p
116级战斧3个10 400
, j8 w% [: N, e* ]出售宠物:3 e* W$ q& |$ p( l* p& s( q+ `
120级鼠王01100        2500) G# K8 a2 P# A9 s2 x; Y% J
115级阿努比斯改黑狗00000        2500
+ ^# j5 b8 c. Y$ W) M& N; z115级改镰刀04004血           & ]; F1 G- L% r  O: n
115级改镰刀04004血        
- S% B7 K+ B* }( m+ j115级改镰刀04004血        
! v  g# i- ~6 P0 x, X115级改镰刀04004血        
( ~9 U5 A9 @1 U+ c* U3 z" P# O115级改镰刀04004血        1400一队
, e7 S  I) y* a0 m5 j120级满档改粉红混血        1200- L5 @* z$ R9 h4 \
110级魔奇美拉04040        700
5 Y, ^, D1 b) s0 M6 _! G/ o120级寒冰牛头怪冰牛31010        4806 y' Q/ q6 ~& m  j5 G( |
111级希特拉绿三头20131攻        3901 [$ e8 `0 C  }9 Q' q) P
116级风牛01011魔        380
9 j6 n' o8 A% }8 Z4 `120级满档未改螳螂绿螳螂00000        380+ `3 S5 b5 y/ o3 ~1 l9 N/ x
104级改白狗00202攻        3802 W4 c5 L' e: I! W* ]
31级火焰牛头怪火牛10122血        350* x( ^/ x' {4 G
110级改造地狱猎犬02100        350
2 w! E6 L2 r0 t43级钢铁低语者20010        330) s* s. T" L5 n1 D  t3 n
31级火焰牛头怪火牛11112        330
( c/ k, ]: R1 X# E2 C3 n110级改造地狱猎犬00400              300( w* F0 i- ]) G: Z$ w  z
110级改造地狱猎犬11100            300# I0 x4 q# L1 [! Z- I% \4 l3 a
86级黄金巨龙10321攻        300
% f: A2 L# N% ]$ ]' ^) e3 y51级钢铁骑士10121攻        300
. }/ S# i9 s( w/ e  P! z87级改血魔20001攻        300) o, A- o& x* Q$ M; ]
1级/改造地狱猎犬/2D/01010           288( h/ [4 k; g4 h2 ^6 ~* B5 `7 m/ v" q
120级改翠绿11000血魔        288
0 p$ |' `8 q# ^$ }8 x$ J: |. I1 \110级矿工哥布林00124攻        288% `; x/ d6 G  n) [: X
78级冰牛寒冰牛头怪14101血        280/ U% S$ p3 j4 R1 n/ M5 C) M2 `+ d$ x
110级改交叉10110(满级3600血)        280
0 |' d/ X7 l& a0 o/ V7 I( _8 m# C35级风牛20002        280
3 f, p  q/ E6 a8 `91级钢铁低语者01030        280
: i+ r6 y, X9 z$ p( L4 a5 D120级冰原狼20012攻        280
( h. A) _5 `* P5 P. o3 a64级绿魔奥斯本魔绿ly21424魔            280  ^0 p  M7 o( v/ S" X1 g; n5 ^
90级地狱使者11010攻        280! W& P! P+ m: N& [- L. `  Q. S" C
79级改造盾改造强盾02100魔             2804 s! z2 M7 ~& |
110级改木11001攻        280
. a3 p0 [: O5 }: @: D0 D112级艾克尼奇美拉黑奇美拉01341攻        280  A% u2 B5 u2 }5 r
110级地狱将军11002血        280
; g+ z7 R4 Q: w4 y+ U8 ^110级改白鬼20110        280* O4 n: g5 Z' E* e0 v0 q# r
32级烈风牛头怪风牛20001        2605 p$ c. j" S3 F  `
51级改鄂牙00200攻        260
2 g- W+ \- F$ U$ Y0 s+ p' |114级火牛21121血        260
; N7 Y5 v( o1 O2 C! V110级树化石10300           260: Z1 G7 g+ `; f5 j) G
93级钢铁骑士03202血        260- L! c* u0 E6 U7 r3 w) E0 c
111级改蓝狗00030攻        260, K' o( i8 c8 ]) X( V4 V; x# h
85级改地狱猎犬01110魔        260; s/ _1 C* G. ~+ y9 l" H; l
110级风牛12021        260$ ^2 D' m7 g) r  C! w
78级原罪12304血        260
+ @$ C$ o1 i; T/ t5 U" W88级黄金巨龙01413攻        260  f2 s  F/ J/ ]0 t1 ?. k  h. W
120级未改满档黄蜂00000敏        260! D1 S4 |" Z) I2 J$ S
22级改白狗00411攻        260
" Z# M& n; L8 R104级地狱将军00314血        260, X& @7 ^5 P7 l/ ~; L
110级钢铁骑士02021血        260! o2 y8 [+ ^, U2 V9 y1 Y  i, U
104级黄金巨龙04004血        260, e3 s1 b: N' O/ F* k# t
81级钢铁骑士31002攻        230" P1 W, j5 C$ H$ u
85级钢铁骑士21021攻        230& y; ]5 q1 r7 _
111级钢铁骑士攻蓝ud千攻00132        230
# D% [2 l' D3 A' `8 f; [3 X+ T3 ?. D120级魔年兽10301        230
7 B; D" E; {) d, j120级金矿树精02320        230
5 [4 J* N2 m! n$ H7 `) Q115级冰牛30431攻        230
. X0 g  `% ^) r! y# x& A52级风牛02001敏魔        230
8 I" V* C3 h# f) _( E% p/ q) \99级钢铁骑士01340血        230
, ~) k) {8 T! Q1 c55级狂热宝石鼠01232攻        2304 ]" [9 D0 ^' D  P
113级天使之翼白ly23332血        230
: m7 G) u6 ]1 H6 {0 I: K6 s110级改僵02010血             220( S* B1 M% d& B" R, H! S1 Y; Y: V1 d1 v- W
115级冰牛40242攻        220' W, \/ \& @7 {- k+ u
110级改白鬼00401        220
; Z4 B1 c4 T3 ^* i' T$ ^7 Z114级白ly天使之翼32320血        2209 E$ p4 {9 O9 Q1 c$ N
106级冰牛03122血        200
" x  L% u; M" q6 R3 R1级坚强的兔子10121        200& T8 Y- M, t; e4 z% [0 [- a8 c
113级改粉红20010        200! z  R. ]8 A' {& _3 i. a% F
112级改绿鬼10011        200
0 P! Y" J3 i8 u; F* d, ^8 o) a110级钢铁骑士攻30311        200
- J- G4 a3 y" C) h. j7 o0 r: ^110级钢铁骑士攻30410        200
/ V5 Y5 Z# G) g! c110级血咒04310血魔        200
) s5 S$ W) z& a; D$ q) {$ n104级沙龙00400攻        200. P1 U% T+ d$ o
110级飞鹰32030血        200
+ b! Z* ~' y) x' S80级北极熊10000攻        200
# y8 }% A- l" n/ v, A110级改造血腥之刃01300敏        200
; D6 [: M! Q2 }110级血南瓜00021        200
4 ]- T5 d& c) Q2 z! j; m5 C6 h101级改造血腥之刃00400        2007 f' K7 b( K3 `; H
1级改镰刀死亡收割者10122        200
; u1 g, T  r& Q120级血猫熊01103        200& K% w4 L7 X* k: Z8 U+ D, |
102级改造血腥之刃00130        200) j; b& L3 U5 K+ Y
54级地狱将军00244血        200+ {8 j. z$ K4 V5 `+ d5 q+ s
56级钢铁骑士00324血        200
) p2 T% D; d0 x52级黄金巨龙00344血        200& V0 I" q: z3 C. C5 E; O# \& b% c3 e
63级改恶梦鼠噩梦鼠31000魔        200; Y# P* N( M0 I6 i3 A& L+ O
110级黄金幼龙13112        2002 d& ~1 e) [7 J( x, y1 f8 `
98级钢铁骑士41011攻        188
* u6 i- e" z" {7 p90级圣诞精灵10000魔        1881 U' x4 S7 C( R4 N+ ]
106级交叉血敏03444        1881 f. l7 V( W) i2 n4 z
1级坚强的兔子02410        180) P6 F( g( i0 [! Y" w; y
90级黄金幼龙20312        180
# ]( V1 s1 U$ ^, p( W1 y$ h5 l110级风牛04202        180% S# m  x9 W  X/ Z5 H: [
110级改僵02014血        180# E) S- G; u  `: s* p1 |
110级树化石20200        1805 _4 j3 [5 A, `1 C7 z. n; I7 l9 p
47级改死神魔22343        180/ ?( X: T0 z; Q8 o: a
105级改牙20110攻        180
3 E  R9 I3 J- \4 ~$ t96级地狱将军20141血        180
! t9 w* T, s& G3 a109级地狱将军21302攻        180
- f* O! ~6 v; D- r115级冰牛13430攻        1803 q  t, l# m! ?" o3 C
114级改僵11001攻        180
- @; J' w0 n# X7 `( ^% m7 |91级改僵01210攻        180
7 g- q) l' C0 W' S' |1级改强盾00101        180
5 h5 ^, _% {2 \8 H7 s4 h120级改造巨人改绿巨人11200攻        180
9 T/ S5 ?/ q7 a5 x$ V  T4 O120级血猫熊11002        180) K6 f  Q' q) b: e, q, i$ S
120级血猫熊10003        180
4 Z% A2 c$ U. t, Q1级改粉红03200        180
2 e, Y$ M) F' A! @( x! Z110级改火刀00302攻        180
- f0 j- q0 I4 R, Z9 }! N# z1 ?3 Z110级改镰刀血01214        180
( w* {4 j' w1 u  X' D3 e- }: N110级地狱将军10431攻        180" H, |' x4 J% r* L( k$ D
; D7 R6 u' T) o' w# C5 e0 l5 P

3 x5 y1 z' n1 U7 z! ^  H% y
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-16 17:44:42 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-16 21:14:51 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-16 23:59:53 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-17 02:31:38 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-17 12:49:22 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDD
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-17 14:56:13 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-17 18:08:57 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-17 20:57:49 | 显示全部楼层
dddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-18 02:18:58 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-18 11:56:27 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-18 14:16:00 | 显示全部楼层
ddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-19 10:10:31 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-19 15:09:29 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-19 17:14:33 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-19 20:07:05 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-20 19:16:29 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-22 15:54:42 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

无尽星空

UID
15041
积分
105968
阅读权限
99
元素碎片
7327
在线时间
10032 小时
最后登录
2024-5-26
QQ
QQ

魔怀网补偿特殊勋章12456791214171819

 楼主| 发表于 2013-5-22 18:22:38 | 显示全部楼层
dddddddddddddd
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 会员注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|魔怀网 ( 浙ICP备16045156号-2

GMT+8, 2024-5-26 19:29

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表